Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında Duyuru


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında' 29. 11.2018 tarihinde kabul edilen. 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup

 Paylaş

bu hususun 2872 ayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmaktadır.

Bununla birlikte, plastik poşeıler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunu'nun Ek Madde II 'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi. satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilme ine ilişkin Usul ve Esasların Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve uygulamanın öz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini teminen ilgili üyelerimize duyurulur...
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilme ine ilişkin Usul ve Esaslarhttps://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler
lasposetue20181227-20181227091110.pdf


Diğer Haberler