TAPDK Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri Hakkında Duyuru


Sayın üyemiz malumlarınız olduğu üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuma İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

 Paylaş

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Satış belgeleri için 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tünü mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışının devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyetleri kamuya geçecektir.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu mevcut satış belgeleri, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlık logolu satış belgeleri ile değiştirilecektir.
Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından kabul edilmeye edilecek olup, 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda sunulmuştur.

Toptan satış belgeleri :7.100,00 TL
Perakende satış belgeleri
İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 370,00 TL
İlçe merkezlerinde :250,00 TL
Diğer Mahallerde :90,00 TL
Açık içki satış bedelleri
İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 1.530,00 TL
Diğer mahallerde: 590,00 TL
Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri
İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 3.750,00TL
Diğer mahallerde: 3.410,00 TL

TAPDK, Süre Uzatım

Diğer Haberler