T.C. Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Bildirilmiştir.


Bilindiği üzere, 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu'na Ek 13'üncü Madde ile "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir" hükmü eklenmiştir.

 Paylaş

Anılan hüküm çerçevesinde Bakanlığımızca Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmış, söz konusu poşetlerin satış ve beyan işlemleri ile geri kazanım katılım payının tahsili vb. işlemlere dair yol ve yöntemler belirlenmiştir. 09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, 25.03.2019 tarih ve 66745475-145.07-71201 sayılı Olur ile "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır. Bahse konu Usul ve Esaslara erişim (https://cygm.csb.gov.tr
lastik-posetlerin-ucretlendirilmesine-iliskin-aciklama-duyuru-377370
) adresinden sağlanabilmektedir. Uygulamanın yürürlüğe girdiği 01/01/2019 tarihinden itibaren gerek plastik poşetlerin satışı gerekse satılan poşetlerin beyanı ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesine ilişkin olarak ilgili tüm taraflarca çok sayıda soru ve bilgi talebi Bakanlığımıza iletilmiş olup bu soru ve talepler 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek uygulamaya esas bilgilendirmeler yapılmıştır. Plastik poşet beyan sistemine giriş ve sistemlerin kullanıcı kılavuzları dahil bu konudaki diğer tüm bilgiler Bakanlığımız web sayfasında Plastik Poşet Beyanı başlığı altında ( https://csb.gov.tr
lastik-poset-beyani-i-90306
) yayımlanmaktadır. Bakanlığımıza iletilen soru ve bilgi talepleri ile bu yönde yapılan görüş ve değerlendirmelerimiz derlenmiş olup Bakanlığımız web sayfasında Sıkça Sorulan Sorular bastığı altında (https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109 ) yayımlanmıştır. Anılan sayfanın giriş ekranında bütün sorular yer almakla birlikte sayfanın sol panelinde sorular kategorilerine göre özelleştirilmiş olarak verilmekte olup güncelliği Bakanlığımızca sağlanmaktadır. Ayrıca, poşet beyanıyla ilgili 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklik çerçevesinde, Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve tahsilat işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının ocak, şubat ve mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmekle birlikte devam eden dönemlerde 7466 sayılı kanun ile belirlenen süreç işletilecektir.
Bu kapsamda belirtilen hususlara uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi için duyurulur.Diğer Haberler