dto twitter dto facebook dto rssENTR

Tüzel Kişiler (Limited Şirketler)

Tüzel Kişiler (Limited Şirketler)
Kuruluş Tescili
1. Dilekçe,
(Dilekçe şirket müdürleri tarafından imzalanacak ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilecektir.)
2. Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
3. Noter onaylı imza beyannamesi (2 nüsha)
4 . Ortakların nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah belgeleri
5 . Ayın nevinden sermaye konulmuş ise mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
6 . Ortaklar arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı
7 . Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportun noter onaylı türkçe tercümesi
8 . Şirket sermayesinin onbinde dördünün rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu
9 . Şirket kuruluş bildirim beyannamesi 4 adet

10.Oda kayıt beyannamesi

Ana Sözleşmede Değişikliği
1. Dilekçe,
2. Değişikliğe ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı)
3.Tadil metni ( 3 nüsha)
4.Sermaye arttırımı yapılmış ise arttırılan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

5.Eski sermayenin ödendiğine dair mali müşavir raporu

Hisse Devri
1. Dilekçe,
2. Hisse devir sözleşmesi (noter onaylı)
3. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha)
Kararda hissesini devreden kişinin şirkette ne kadar sermaye payına sahip olduğu, bunun ne kadarını devrettiği, devralan kişinin uyruğu ve ev adresi, hisse devir temlik sözleşmesinin noter adı, tarih ve sayısı açıkça belirtilecektir.
4. Yeni ortak alınmış ise nüfus cüzdanı sureti
5. Yeni bir müdür tayini yapılmış ise imza beyannamesi ( 3 nüsha)


Adres Değişikliği
1. Dilekçe,
2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha)

Yeni Müdür Atanması
1. Dilekçe,
2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha)
Dışarıdan müdür tayin edilmişse, kararda müdürün uyruğu ve ev adresi de belirtilecektir.
3. İmza beyannamesi (3 nüsha)
4. Dışarıdan müdür atanmışsa nüfus sureti ve ikametgah belgesi

Tasfiye
1. Dilekçe,
2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha)
Tasviye memuru dışarıdan tayin edilmişse, uyruğu ve ev adresi de belirtilecektir.
3. Tasfiye memurunun imza beyannamesi (3 nüsha)
4. Tasfiye memuru şirket dışından tayin edilmiş ise nüfus cüzdan sureti

ve ikametgah belgesi
5.Tasfiye başlangıç bilançosu

Tasfiye Sonu
1. Dilekçe
2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 3 nüsha)
3. Kapanış bilançosu

Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Şube Açılışı
1. Dilekçe
2. Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilmiş olan bütün belgelerin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
3. Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Ortaklar Kararı (3 nüsha)
Bu kararda:
a. Şubenin ticari ünvanı
b. Şubenin açık adresi
c. Şubenin sermayesi
d. Şubenin temsilcileri (Temsilcilerin şubeyi ne şekilde temsil ve ilzam decekleri, uyrukları ve ev adresleri) açıkça gösterilecektir.
4. Şube Temsilcilerinin noterden onaylı imza beyannamesi,Nufus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi
5. Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre belge


Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Merkez Nakli
1. Dilekçe
2. Eski merkezin sicil memurluğunca tescil edilmiş bütün belgelerin tasdikli suretiyle bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
3. Merkez nakline ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (3 nüsha)
4. Merkez nakliyle ilgili tadil metni (3 nüsha)

5. Eski merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre belge