dto twitter dto facebook dto rssBildirimlerENTR

Üyelik İşlemleri , Üyelik Avantajları

a. Tescil ve İlan :
T.T.K.'nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;
Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.
Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.


b. Odaya Kayıt :
5174 sayılı kanunun :
Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.
(ŞUBE :Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunun veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerlerdir.)

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

A. Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :
1. Hakiki Şahıslar :
a. İki Adet İmza Beyannamesi
b. Vergi Levhası Fotokopisi
c. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
d. İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
e. Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
f. Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
g. Odadan Verilen Matbu Dilekçe
1. Hükmi Şahıslar :
a. Noterden Onaylı En Az 3 Adet Şirket Esas Mukavelesi
b. Şirket sermayesinin %0.04’ünün rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont
c. Şirket Yetkilisinin İmza Beyannamesi
d. Şirket Ortaklarının Nüfus Kağıt Örnekleri, İkametgah Örneği,imza beyannameleri)
e. Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
f. Şirket kuruluş beyannamesi
g. Odadan Verilen Matbu Dilekçe
B- Odaya Kayıt İçin Gerekli Evraklar
1- Hakiki Şahıslar:
a. Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b. İlan Gazetesi (aslı)
c. İmza Sirküleri (aslı)
d. Nüfus Kayıt örneği (aslı-resimli)
e. İkametgah ilmuhaberi (aslı- resimli)
f. 2 adet fotoğraf
2. Hükmi Şahıslar
a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b. İlan gazetesi (aslı)
c. İmza Sirküleri (aslı)
d. Ana Sözleşme (aslı)
e. Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
f. Şirket Ortakları için nüfus cüzdanı sureti
g. Şirket ortakları için ikametgah ilmuhaberi

NOT: Hükmi şahıslarda; ünvan değişikliği, iştigal konusu değişikliği, sermaye arttırımı, adres değişikliği ve ortak değişikliği,
Hakiki şahıslarda adres değişikliği, ünvan değişikliği, ve iştigal konusu değişikliği tescili gerektirmektedir.
Bunun için 5174 sayılı kanuna göre (Odaya kaydolunan tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilan gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve borsalara bildirilmesi becburidir.) gereği firma tarafından bir ay içersinde Oda Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
 


 

ÜYELİK AVANTAJLARI

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Didim Ticaret Odası’na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.
Didim Ticaret Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezrinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
Odamız yayınlarından faydalanma,
Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma, Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, kanuni ikametgah belgesi, mümessillik belgesi, imza sirküleri gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme
Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
Üye kimlik kartı Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi, Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminer, panel, kurslar tertip edilmesi, İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,
Çok amaçlı salon ve tiyatro salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi.
Yüksek öğretim gören fakir ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs verilmesi.
Yüksek öğrenim gören öğrencilerin odamızda staj yapmalarının sağlanması.
Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.