COVİD-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında SGK Genelgesi

  • İlgi yazı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 07/05/2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) un çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği, ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15inci maddesinde; “4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş görmezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir” hükmünün yer aldığı, COVİD-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiğinin belirtildiği, bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Koronavirüs (COVİD-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiğinden, bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır.

×