Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

SAYIN ÜYEMİZ,

Tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olan COVID-19 salgınına karşı ülkemiz genelinde koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ve Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve taşımacılarımıza etkisinin en aza indirgenmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir kısım tedbirler alındığı malumunuzdur. Ancak, ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgınına ilişkin normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle, söz konusu tedbirlerin kaldırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 28.02.2022 tarihli, 178983 sayılı yazıda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında alınan geçici tedbirlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan 21.02.2021 tarih ve 54434 sayılı Bakanlık Oluru ile 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hususu bildirilmiştir.

01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

01.07.2022 TARİHİİTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER
02.04.2020 tarihli, 22611 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 11/1 çerçevesinde;
1. İlk defa yetki belgesi verilmemesi.
2. Yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin durdurulması.
3. Mevcut yetki belgelerinin süresi bitenlerinin herhangi bir işleme gerek duyulmadan ikinci bir talimata kadar geçerliliğinin korunması.
10.04.2020 tarihli, 23931 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:
1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 14/21 gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması.
2. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 24/3,9 gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulması.
17.04.2020 tarihli, 25066 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:
1. M2 Yetki belgeleriyle ilgili olarak;
a. Tahditli olmayan küçük otomobil, küçük otobüsler ile yine tahditli olmayan hususi veya ticari panelvan cinsi taşıtlarında, taşıt sahibi ile yetki belgesi sahibi arasında imzalanacak taşıt kiralama sözleşmesine istinaden ve varsa kayıtlı bulundukları yetki belgesi eki taşıt belgesinden düşülmeleri kaydıyla, yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli olarak ilave edilmesi.
b. İlave edilecek ticari otomobil, küçük otobüs ve panelvan cinsi taşıtların uygun yerlerine firma kısa ünvanının yazılı olması.
c. Yukarıda belirtilen taşıtları kullanan sürücülerin, geçerli bir SRC belgelerinin bulunmasının yeterli görülmesi.
d. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 25/1,e gereğince, öngörülen özmal sözleşmeli taşıt kullanım oranının (1 özmala 5 sözleşmeli), birinci ve ikinci fıkrada belirtilen taşıtlar için 3 ay süreyle uygulanmaması.
e. Bu kurallar çerçevesinde ilave edilecek taşıtlar için taşıt kartı geçerlilik tarihinin 3 ay ile sınırlandırılması, ancak COVID-19 ile ilgili alınacak tedbirlerin uzatılması halinde, söz konusu taşıtlar için verilen taşıt kartı süresinin de ücretsiz olarak uzatılması.
21.05.2020 tarihli, 28599 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 11/1 çerçevesinde;
1. İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli Genelgesi kapsamında, 21 Mayıs 2020 saat 09:00’dan itibaren seyahat izin belgesi bulunan 65 yaş ve üzeri yolcuları taşıyabilmeleri,
2. İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli Genelgesi kapsamında, taşıma sırasında yolcuya verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması, Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Gelen Tarih Sayı: 07/03/2022 – 723

16.12.2020 tarihli, 70241 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:
1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenen firmaların, yetki belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 40/34 gereğince öngörülen mesleki yeterlilik şartını (mesleki yeterlilik belgesine/belgelerine [Üst Düzey Yönetici (ÜDY) – Orta Düzey Yönetici (ODY)] sahip olunması veya bu niteliklere sahip kişiyi/kişileri istihdam etmeleri) yerine getirmek ve faaliyetleri süresince de bu şartı muhafaza etme zorunlulukları bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen mesleki yeterlilik şartını yerine getirmiş olan yetki belgesi sahiplerinin; bu şarta ilişkin ÜDY—ODY mesleki yeterlilik belgesi sahibi yöneticilerin ortaklıktan ayrılması, iş akitlerinin feshedilmesi (istihdam edilenlerin) ve benzeri nedenlerle anılan şartın kaybedilmesi halinde, şartın kaybedildiği tarihten itibaren, şartın yeniden sağlanması zorunluluğuna ilişkin 30 günlük sürenin uzatılması. Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Gelen Tarih Sayı: 07/03/2022 – 723
×