Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi

T.C. Didim Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden bildirilmiştir.

İlgi: a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 89780865-153/20076 sayılı yazısı.

b) İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 tarih ve 89780865- 153/200799 sayılı yazısı.

c) Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2020 tarih ve 21190 sayılı yazısı.

Bakanlığın ilgi (a) Genelgesi gereğince; hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 saatleri arasında hafta sonları ise cuma günü saat 21:00’den başlayarak pazartesi günü saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Aynı Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ve kişiler belirtilmiştir. Öte yandan son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair Bakanlığın ilgi (b) yazısı ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir. Bu çerçevede sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda kısıtlamadan muaf tutulacak kişilere verilecek evraklarda;

– Tarih saat ve güzergahın belirtilmesi,

– Kişinin ikametgâh ve iş adreslerinin belirtilmesi,

– Belgelerin kurumun üst amirleri veya oda başkanlarınca imzalanması, Belgelerde kaşe veya mühür olması,

– Kişinin kurum kimliği veya SGK belgesinin ekte gösterilmesi hususlarına dikkat edilmesi,

belirtilen hususlarla ilgili standart sağlanamaması veya tereddüt hasıl olması durumunda polis/jandarma karakol amirliklerinden izin alınması hususu bildirilmiştir.

Üyelerimizin dikkatine sunarız

Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi Yönelik Genelge

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30.11.2020 tarihli Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlığımızca yayınlanan 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günlerde 21.00 ­ 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21:00’den Pazartesi 05.00’e kadar (cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğine dair talimat Valiliklere gönderilmiştir.

        İlgi Genelge’nin ekinde yer alan listede ise; sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ve kişiler belirtilmiştir.

        Öte yandan son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişiler tarafından (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek; çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığına dair belgeyi ibraz ederek başka amaçla dışarı çıkmak vb. gibi) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

        Bu çerçevede;

        1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

        2. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup, bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalma zorunlulukları bulunmaktadır.

        3. Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmelidir.

        4. Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerekmektedir.

        5. Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;

        ­ Muafiyet kapsamında olup olmadığı,

­ Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği,

        Hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi hususunda;

        Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.