Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 27.03.2019 tarihli, 66745475-145.07-E.71504 sayılı ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Bilindiği üzere, 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu’na Ek 13’üncü Madde ile “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir” hükmü eklenmiştir. Anılan hüküm çerçevesinde Bakanlığımızca Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmış, söz konusu poşetlerin satış ve beyan işlemleri ile geri kazanım katılım payının tahsili vb. işlemlere dair yol ve yöntemler belirlenmiştir.

09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen, 25.03.2019 tarih ve 66745475-145.07-71201 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır. Bahse konu Usul ve Esaslar’a erişimcygm.csb.gov.tr/plastik-posetlerin-ucretlendirilmesine-iliskin-aciklama-duyuru-377370adresinden sağlanabilmektedir.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 01/01/2019 tarihinden itibaren gerek plastik poşetlerin satışı gerekse satılan poşetlerin beyanı ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesine ilişkin olarak ilgili tüm taraflarca çok sayıda soru ve bilgi talebi Bakanlığımıza iletilmiş olup bu soru ve talepler 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek uygulamaya esas bilgilendirmeler yapılmıştır. Plastik poşet beyan sistemine giriş ve sistemlerin kullanıcı kılavuzları dâhil bu konudaki diğer tüm bilgiler Bakanlığımız web sayfasında Plastik Poşet Beyanı başlığı altında (www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306) yayımlanmaktadır.

Bakanlığımıza iletilen soru ve bilgi talepleri ile bu yönde yapılan görüş ve değerlendirmelerimiz derlenmiş olup Bakanlığımız web sayfasında Sıkça Sorulan Sorular baslığı altında (https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109) yayımlanmıştır. Anılan sayfanın giriş ekranında bütün sorular yer almakla birlikte sayfanın sol panelinde sorular kategorilerine göre özelleştirilmiş olarak verilmekte olup güncelliği Bakanlığımızca sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki uygulamalar sürecinde Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluğu dışında kalan hususlar için yapılan başvurular ilgili kurumlara yönlendirilmiş olup özellikle tüketiciler ile satış noktaları arasındaki ilişkiler açısından Ticaret Bakanlığının, alım ve satış belgelerine yönelik ihtilaflar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, poşet beyanıyla ilgili 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişiklik çerçevesinde, Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve tahsilat işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmekle birlikte devam eden dönemlerde 7166 sayılı Kanun ile belirlenen süreç işletilecektir.

Yukarıda izahatı yapılan süreç itibari ile gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlarımız açısından belirli bir bilgi ve farkındalık seviyesi oluşturulmuş olup sürecin aksatılmadan ve uygulamada farklılıklar oluşmasına mahal vermeden yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temin etmek amacı ile İl Müdürlüklerimizin gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlarımız ile yakın bir iletişim halinde sürece daha aktif olarak dâhil olmaları gerekliliği hâsıl oluşmuştur. Aynı şekilde, vatandaşlarımız başta olmak üzere ilgili sektör temsilcilerinin de uygulamanın çevresel boyutu açısından verdikleri desteklerin korunması ve herhangi bir yanlış algının oluşmasına mahal verilmemesi açısından kurumsal bütünlük içerisinde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamalara yönelik Sıkça Sorulan Sorular ve cevapları özelinde hazırlanan ve yukarıda linki verilen Bakanlığımız web sayfasından yararlanılması, İl Müdürlüğünüz iletişim kanallarının aktif olarak kullanılması ve ildeki diğer ilgili kurum ve kuruluşlar (Belediyeler, Ticaret İl Müdürlükleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Meslek Odaları vb) ile koordinasyonun sağlanması, tereddüt yaşanan durumlarda Bakanlığımızca doğrudan İl Müdürlüğünüzün iletişime geçmesi, vatandaşların ve satış noktalarının yetkilileri/temsilcileri ile diğer ilgililerin Bakanlığımıza yönlendirilmeden konunun İl Müdürlüğünüz uhdesinde değerlendirilmesinin sağlanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

×