Yapılandırma Yasası Yürürlüğe Girdi, Oda Aidatları da Yapılandırma Kapsamında

Değerli Üyelerimiz,

17 Kasım 2020 salı tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7256 numaralı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı için yapılandırma kararı verilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

https://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2020/11/7256-aciklamalar-turmob.pdf

Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
 • Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Türk Standardları Enstitüsünün alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları girmektedir. 
Kanunun kapsadığı dönem: Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31/08/2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklarda

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları girmektedir.
Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 31/08/2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır. Buna göre, yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisinde 2019 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.
Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde, Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.
2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları kanun kapsamına girmektedir.

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu alacakları

Kanuna göre kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu alacakları özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamıVergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’siVergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’siİştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Başvuru ve ilk taksit ödemeleri

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 

Başvuru/Ödeme TürüSüre
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Süreler
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi31.08.2020
Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin son başvuru tarihi31.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların İlk taksit ödemesi31.01.2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksit ödemesi28.02.2021
Taksit ödeme sayısı ve süresiPeşin yada 2’şer aylık dönem de en fazla 18 ay
Dava hakkında vazgeçmeye ilişkin süreler
Dava hakkında vazgeçmeye ilişkin başvuru süresi31.12.2020

VARLIK BARIŞI (MADDE 21) Bu Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü maddede yeni varlık barışı düzenlemesine yer verilmektedir.

1) Kapsama giren varlıklarVarlık barışı kapsamına;•          Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,•          Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir.
2) Bildirim zamanı•          Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.•          Türkiye’de bulunan varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir.
3) Vergi hususu
4) Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
5) Türkiye’ye getirilme şartı aranmayan haller
6) Sermaye avanslarının yürürlük önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması durumu
7) Bildirilen söz konusu varlıkların elden çıkarılması
8) Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması
9) Gider ve indirim durumu
10) Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı hususu

İSTİHDAMA YÖNELİK DÜZENLEMELER Bu Kanun ile işveren ve çalışanlara yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar ise özetle aşağıdaki gibidir.

1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi (MADDE 5)
2) Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasında sürenin uzatılması (MADDE 6)
3) İlave istihdam teşvikinde sürenin uzatılması (MADDE 7)
4) Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin ertelenmesi (MADDE 9)
5) Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi (MADDE 10)
6) Normalleşme desteğinden yararlanma süresinin uzatılması (MADDE 11)
4) İş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması (MADDE 12)
5) 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması (MADDE 13)

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1) Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi (MADDE 35)
2) Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabı (MADDE 17)
3) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi düzenlemeleri (MADDE 19)
4) İhracata Yeni Teşvik (MADDE 16)
5) Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelenmesi (MADDE 42)
6) Katma Değer Vergisinde süre uzatımları (MADDE 23, 24, 25)
7) Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcıların ödemelerine 1 yıl erteleme (MADDE 29)
8) Kurumlar Vergisi Kanunda süresi uzatılan düzenlemeler (MADDE 36, 37)
×