YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

Sıra No İhale Konusu

Taşınmazlar

İhale Şartnamesi

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Son Teklif

Verme Tarihi

İletişim Numarası
1 Aydın/Didim/Cumhuriyet 2804 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsel numaralı toplam 20.353,54 myüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 10.000 8.000.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
2 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5123 ada 1 parseldeki 7.830,35 m2 7.000 3.500.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
3 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5101 ada 1 parseldeki 6.443,60 m2 7.000 3.000.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
4 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5101 ada 2 parseldeki 6.443,59 m2 7.000 3.000.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
5 Antalya/Manavgat/Kızılağaç 217 ada 3 parseldeki 7.514,00 m2 7.000 3.000.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
6 Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 2 parseldeki 8.570,08 m2 10.000 6.500.000 07.05.2024 (0312) 585 81 10
7 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik 272 ada 4 parseldeki 7.730,08 m2 7.000 2.250.000 08.05.2024 (0312) 585 81 10
8 Şanlıurfa/Karaköprü/Karaköprü 5936 ada 7 parseldeki 26.796,81 m2 15.000 15.000.000 08.05.2024 (0312) 585 82 40
9 İstanbul/Eyüpsultan/Göktürk 1016 parseldeki 5.374,67 m2 20.000 20.000.000 09.05.2024 (0312) 585 83 40
10 İstanbul/Esenyurt/Çınar 250 ada 19 parsel numaralı 10.301,52 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapılar (bir bütün halinde) 20.000 20.000.000 14.05.2024 (0312) 585 84 86

(0312) 585 83 87

 1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 2. Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
 3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.
 4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile İhale Şartnamesinde istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

 1. İhale Şartnamesi bedeli;
 • Alıcı      : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)
 • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli

belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

 1. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.
 2. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana sayfasının en alt satırında yer alacaktır.

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır.

 1. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %46 (yüzde kırkaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
 2. 8. ve 10. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.
 3. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 4. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
 5. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
 6. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 7. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 8. İhale konusu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA

www.oib.gov.tr

×