a. Tescil ve İlan :

T.T.K.'nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;
Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.
Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
b. Odaya Kayıt :
5174 sayılı kanunun :
Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

(ŞUBE :Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunun veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan yerlerdir.)

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

1A. Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :
A. Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :
1. Hakiki Şahıslar :
a. İki Adet İmza Beyannamesi
b. Vergi Levhası Fotokopisi
c. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
d. İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
e. Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
f. Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
g. Odadan Verilen Matbu Dilekçe

1. Hükmi Şahıslar :
a. Noterden Onaylı En Az 3 Adet Şirket Esas Mukavelesi
b. Şirket sermayesinin %0.04’ünün rekabet kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont
c. Şirket Yetkilisinin İmza Beyannamesi
d. Şirket Ortaklarının Nüfus Kağıt Örnekleri, İkametgah Örneği,imza beyannameleri)
e. Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
f. Şirket kuruluş beyannamesi
g. Odadan Verilen Matbu Dilekçe
2B- Odaya Kayıt İçin Gerekli Evraklar
1- Hakiki Şahıslar:
a. Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b. İlan Gazetesi (aslı)
c. İmza Sirküleri (aslı)
d. Nüfus Kayıt örneği (aslı-resimli)
e. İkametgah ilmuhaberi (aslı- resimli)
f. 2 adet fotoğraf

2. Hükmi Şahıslar
a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
b. İlan gazetesi (aslı)
c. İmza Sirküleri (aslı)
d. Ana Sözleşme (aslı)
e. Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
f. Şirket Ortakları için nüfus cüzdanı sureti
g. Şirket ortakları için ikametgah ilmuhaberi

NOT: Hükmi şahıslarda; ünvan değişikliği, iştigal konusu değişikliği, sermaye arttırımı, adres değişikliği ve ortak değişikliği,
Hakiki şahıslarda adres değişikliği, ünvan değişikliği, ve iştigal konusu değişikliği tescili gerektirmektedir.
Bunun için 5174 sayılı kanuna göre (Odaya kaydolunan tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilan gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve borsalara bildirilmesi mecburidir.) gereği firma tarafından bir ay içersinde Oda Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
3C. Başvurular
1. Yapılandırma Başvuruları
Dilekçe için tıklayınız.
×