Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

1. Bu usul ve esasların amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama adımlarının belirlenmesidir.

2. Bu uygulama usul ve esasları, 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

3. Destek programı kapsamında hibe desteği tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı gruba verilecek olup, birinci grup için 5.000 Türk Lirası ve ikinci grup için 3.000 Türk Lirasıdır.

4. Bu destek programından, 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanabilir.

5. Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

6. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

7. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

8. Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.

9. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.

10. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

11. Destek programı başvuru süresi bir aydır.

12. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlük nezdinde itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir.

13. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

14. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemi ile ödenir.

15. Başvuru sahibinin hesabına aktarılan tutarın hesaba geçtiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde hak sahibi tarafından kullanılmaması halinde ilgili tutar banka tarafından Bakanlık hesabına iade edilir.

16. Bakanlık yukarıda belirtilen süreyi uzatmaya yetkilidir.

17. Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

18. Başvuruda bulunana fazla veya yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu fazla veya yersiz ödemeler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

19. Bu usul ve esaslarda düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar yürürlüğe girdi. 5000 TL ve 3000 TL hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyetleri için tıklayınız https://ticaret.gov.tr/haberler/esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-koronavirus-salgini-nedeniyle-veri

×